جادوگری عجیب جغد

1

شب هنگام که جغدها به شکار می‌روند با استفاده از ترکیب جادویی تاریکی شب و پروازی نرم و آهسته، شکار خود را به راحتی به دام می‌اندازند. اما هنگام روز زمان استراحت و آرامش آنان است، از این روی برای پرهیز از به دام افتادن توسط شکارچیان، به دیگر هنر جادویی یعنی استتار متوسل می‌شوند، هنری که بر حسب تصادف بسیار هم در انجام آن خبره و کار آزموده‌اند.

jadoe ajib joghd 1 - جادوگری عجیب جغد

jadoe ajib joghd 2 - جادوگری عجیب جغد

jadoe ajib joghd 3 - جادوگری عجیب جغد

jadoe ajib joghd 4 - جادوگری عجیب جغد

jadoe ajib joghd 5 - جادوگری عجیب جغد

اشتراک: