ماشین به شکل اشکال هندسی

0

تصاویر عجیبی که مشاهده میکنید مربوط به ماشین های فولکس هستند که به اشکال هندسی مکعب و کروی شکل در آمده اند.

mashin be shekle ashkal hendesi 1 - ماشین به شکل اشکال هندسی

mashin be shekle ashkal hendesi 2 - ماشین به شکل اشکال هندسی

mashin be shekle ashkal hendesi 3 - ماشین به شکل اشکال هندسی

mashin be shekle ashkal hendesi 4 - ماشین به شکل اشکال هندسی

mashin be shekle ashkal hendesi 5 - ماشین به شکل اشکال هندسی

mashin be shekle ashkal hendesi 6 - ماشین به شکل اشکال هندسی

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید