چپ شدن ماشین توسط فیل

0

همان طور که در تصاویر مشاهده میکنید این فیل نمی گذرد ماشین رد شود و آن را با زور زیاد خود واژگون می کند.

chap shodan mashin 1 - چپ شدن ماشین توسط فیل

chap shodan mashin 2 - چپ شدن ماشین توسط فیل

chap shodan mashin 3 - چپ شدن ماشین توسط فیل

chap shodan mashin 4 - چپ شدن ماشین توسط فیل

chap shodan mashin 5 - چپ شدن ماشین توسط فیل

chap shodan mashin 6 - چپ شدن ماشین توسط فیل

chap shodan mashin 7 - چپ شدن ماشین توسط فیل

 

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید