مطالب مربوط به: آدم آهنی های عظیم الجثه

هنری ساخت آدم آهنی توسط پدر و پسر کشاورز
0

پدر و پسر کشاورز اهل شهر هونان چین، با توجه به بازار پر مشتری آدم آهنی های عظیم الجثه در چین،تصمیم به شروع ساخت آدم آهنی با استفاده از ضایعات صنعتی، ماشین های اوراقی و تصادفی و دیگر ابزار ساده کرده اند.