مطالب مربوط به: جنگ جهانی

تاریخی حفاظت از تاج محل هند در جنگ جهانی دوم 351x185 - حفاظت از تاج محل هند در جنگ جهانی دوم
0

دولت هند از بیم تهاجم هواپیماهای ژاپنی یا آلمانی روی این بنا را داربست کشیده است.در جنگ سال ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ هند و پاکستان نیز، دولت هند داربست را دوباره بر روی تاج محل بنا کرد و حتی پرده ای سبز رنگ بر روی تاج محل کشید…