مطالب مربوط به: زلزله زدگان در زیر آوار

علمی نجات زلزله زدگان توسط کرم
3

زلزله های شدید باعث خراب شدن ساختمان ها و محبوس شدن افراد زیر خروارها خاک و آجر می شود. در این زمان نجات دادن انسان ها و بدست آوردن آمار افراد زنده زیر آوار بسیار سخت است.