مطالب مربوط به: ضبط شدن صدای خورشید

علمی
0

ماهواره Wind حول مدار خورشید، در حال گردش است، نوسانات الکترومغناطیسی خورشید را ضبط کرده…