مطالب مربوط به: عجایب ساسانی

تاریخی مُهر شاپور ساسانی
0

مُهر شاپور ساسانی :محل کشف مُهر شاپور ساسانی که مربوط به دوره تاریخی ساسانیان است،در شهر درگز در استان خرسان رضوی بوده است.