مطالب مربوط به: مغز

تصاویر
0

تصاویری که مشاهده می کنید مغز هایی عجیبی هستند که شامل مغز روزنامه ای،لوله ای…

علمی
0

هنگامی که ذهن در حال استراحت است، سیگنال های الکتریکی که بوسیله آن سلول های…