مطالب مربوط به: هدیه عروسی

هنری خانه با بطری خالی شامپاین2 - خانه با قوطی های شامپاین
0

این خانه صد متر مربعی در شهر چلیابینسک روسیه توسط مردی پنجاه و دو ساله با استفاده از دوازده هزار بطری خالی شامپاین درست شده است.