مطالب مربوط به: ورزش عجیب ژاپنی (برف بازی)

ورزشی ورزش عجیب برف بازی (یوکیگاسن)
1

یوکیگاسن یک گونه برف بازی ژاپنی است و می توان از آن به نام ورزش عجیب ژاپنی ها نام برد. جالب است بدانید که بیشترین طرفداران این ورزش کودکان هستند.