مطالب مربوط به: پودر شدن عجیب ماشین

کلیپ تکه تکه شدن عجیب ماشین
2

در این کلیپ ماشینی با سرعت می آید،و با کشیدن دستی کل ماشین به صورت عجیبی پودر در واقعه ماشین به تکه های کوچک تبدیل می شود.