زمان مطالعه: 2 دقیقه

تصاویر عجیبی که مشاهده میکنید مربوط به ماشین های فولکس هستند که به اشکال هندسی مکعب و کروی شکل در آمده اند.

ماشین به شکل اشکال هندسی

ماشین به شکل اشکال هندسی

ماشین به شکل اشکال هندسی

ماشین به شکل اشکال هندسی

ماشین به شکل اشکال هندسی

ماشین به شکل اشکال هندسی