زمان مطالعه: < 1 دقیقه

تصاویری که مشاهده می کنید مغز هایی عجیبی هستند که شامل مغز روزنامه ای،لوله ای و میوه ای می باشند که با اشیاء مختلف ساخته شده اند که میوه ها هم جزئی از وسایل ساخت این نوع مغز ها نیز می باشند.

مغز روزنامه ای:

مغز های عجیب

مغز لوله ای :

مغز های عجیب

مغز میوه ای:

مغز های عجیب