زمان مطالعه: 2 دقیقه

همان طور که در تصاویر مشاهده میکنید این فیل نمی گذرد ماشین رد شود و آن را با زور زیاد خود واژگون می کند.

چپ شدن ماشین توسط فیل

چپ شدن ماشین توسط فیل

چپ شدن ماشین توسط فیل

چپ شدن ماشین توسط فیل

چپ شدن ماشین توسط فیل

چپ شدن ماشین توسط فیل

چپ شدن ماشین توسط فیل