زمان مطالعه: 2 دقیقه

انعکاس های عجیب در طبیعت

انعکاس های عجیب در طبیعت:

انعکاس:

بازتاب یا همان انعکاس عبارتی است از تغییر مسیر نور پس از برخورد با یک شی، قانون بازتاب می‌گوید اگر روی نقطهٔ بازتاب خطی عمود بکشیم زاویه تابش با بازتابش برابر خواهد بود. این قانون را با اصل کمترین زمان (اصل فرما) نیز می‌شود اثبات کرد.قسمتی از نوری که به سطح مشترک دو محیط تابیده می‌ شود بازتاب یافته و قسمتی دیگر از آن عبور می‌ کند و وارد محیط دوم می‌شود میزان انتقال و بازتاب به عواملی نیز بستگی دارد.که ما در اینجا به این موارد نمی پردازیم.این تعاریفی که اینجا برای شما آوردیم مربوط به تعاریفی است که در علم فیزیک آماده است.

انعکاس در طبیعت:

تصاویری که مشاهده مربوط به طبیعت زیبا و چشم نوازی است که در آن زیبایی های طبیعت مانند کوه و نور خورشید بر روی دریاچه ای که در نزدیکی آنها وجود داشته است انعکاس پیدا کرده اند و جلوه هایی زیبایی را خلق کرده اند.

انعکاس های عجیب در طبیعت

انعکاس های عجیب در طبیعت

تصاویر انعکاس های عجیب در طبیعت زیبا می تواند بیانگر شگفتی های خلقت باشد.