مُهر شاپور ساسانی

0

مهر شاپور ساسانی1 - مُهر شاپور ساسانی

شاپور ساسانی:

محل کشف مُهر شاپور ساسانی که مربوط به دوره تاریخی ساسانیان است،در شهر درگز در استان خرسان رضوی بوده است.جنس مُهر شاپور ساسانی سنگ عقیق روشن می باشد که روی آن به احتمال زیاد چهره شاپور ساسانی حکاکی شده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید