زمان مطالعه: < 1 دقیقه

اسکی رو برف با چتر بازی:

اسکی رو برف با چتر بازی،با اسکی رو برف خیلی متفاوت است.این ورزش عجیب ترکیب دو ورزش است که ورزش حاصل ورزشی ،بسیار پر هیجان و  ماجراجویی است.فردی با استفاده از چتر و کفش های اسکی رو برف از بالایی کوهی به پایین می آید و ترس و هیجان خاصی دارد.

اسکی رو برف با چتر بازی

اسکی رو برف با چتر بازی

اسکی رو برف با چتر بازی

اسکی رو برف با چتر بازی