بهبود سرطان با ورزش پیاده روی
ورزشی

بهبود سرطان با ورزش پیاده روی

نتایج بررسی‌ ها نشان داده است پیاده‌ روی منجر به ایجاد نگرش مثبت در بهبود بیماری می‌ شود و همچنین مزایای اجتماعی بسیاری برای فرد خواهد داشت.