چرا پاندا سفید و سیاه است؟
طبیعت
2

چرا پاندا سفید و سیاه است؟

سال‌ هاست که موضوع رنگ پانداها برای دانشمندان مطرح شده است و به دنبال علتی برای آن هستند. سیاه و سفید بودن پاندا در طبیعت علت‌ هایی دارد که شاید استتار و ارتباط دو علت برای آن باشد.