آیا در مریخ شهر ساخته می شود!
گردشگری

آیا در مریخ شهر ساخته می شود؟

سیاره ی مریخ چهارمین سیاره ی منظومه ی شمسی است که دور خورشید می گردد.این سیاره را شبیه ترین سیاره به زمین دانسته اند چرا که در ان علائم حیاتی زندگی مثل وجود آب اثبات شده است