تصاویر

ساندویچ عروسکی

در این تصاویری که می بینید ساندویج ها به شکل عروسک در آمده اند.