سوییس بهترین کشور در سال 2017
گردشگری

سوییس بهترین کشور در سال 2017

۱۹۶ کشور وجود دارد که هر ساله یکی از این کشور ها به عنوان بهترین کشور جهان معرفی می شود و گاهی ممکن است که چند سال پشت سر هم، یک کشور، این عنوان را کسب کند.