گردشگری

جاده عجیبی در ایران

یکی از جاده های عجیب دنیا اینجا در ایران است،که به نام جاده توکستان معروف است که شاهرود را به گرگان وصل میکند.