تاریخی

سالار سعید در سنندج

مکان تاریخی سالار سعید در شهر سنندج در حدود 150 سال پیش ساخته شده است.