مُهر شاپور ساسانی
تاریخی

مُهر شاپور ساسانی

مُهر شاپور ساسانی :محل کشف مُهر شاپور ساسانی که مربوط به دوره تاریخی ساسانیان است،در شهر درگز در استان خرسان رضوی بوده است.