سد تاریخی در بیرجند
گردشگری

سد تاریخی در بیرجند

این سد تاریخی در بیرجند «بند دره» نام دارد.کلیک کنید…