قلعه تاریخی اسکول سر در قزوین
تاریخی

قلعه تاریخی اسکول سر در قزوین

این قلعه زیبا در شمال شرقی آبادی میلک از قلعه های ناشناخته یاران حسن صباح به شمار می رود. روزگاری حسن نامی، پسر صباح در اینجا می زیسته است.