تصاویر

ماشین به شکل اشکال هندسی

زمان مطالعه: 2 دقیقه تصاویر عجیبی که مشاهده میکنید مربوط به ماشین های فولکس هستند که به اشکال هندسی مکعب و کروی شکل در آمده اند.