نوشیدنی های انرژی زا و ورزشی
ورزشی

نوشیدنی های انرژی زای ورزشی

تاثیر نوشیدنی های انرژی زای ورزشی در بهبود عملکرد ورزشکار در تمرینات سنگین و سبک تا چه اندازه است؟ تحقیقات جدید نشان می دهند نوشیدنی های انرژی زای ورزشی تاثیر چندانی ندارند.