تصاویر

زرافه هواپیما به دهن

همان طور که در تصویر می بینید زرافه هواپیما را در دهن خود گرفته است.