تصاویر

چپ شدن ماشین توسط فیل

زمان مطالعه: 2 دقیقه همان طور که در تصاویر مشاهده میکنید این فیل نمی گذرد ماشین رد شود و آن را با زور زیاد خود واژگون می کند.