دویدن با پای برهنه بهتر است؟
ورزشی

دویدن با پای برهنه بهتر است؟

تحقیقات اخیر نشان از این دارد که دویدن و پیاده روی بدون استفاده از کفش و تنها با پای برهنه باعث بهبود و تقویت عضلات ناحیه مچ، ساق و کف پا می گردد.