تصاویر

چپ شدن ماشین توسط فیل

همان طور که در تصاویر مشاهده میکنید این فیل نمی گذرد ماشین رد شود و آن را با زور زیاد خود واژگون می کند.    

موتور با لاستیک های عجیب
کلیپ

موتور با لاستیک های عجیب

موتور با لاستیک های عجیب:موتور سواری با یک موتور عجیب که لاستیک های آن از لاستیک های ماشین بزرگ تر است به حرکت در میاد.